Dr. Linda Battes

Leefstijl zonder grenzen…

Over mij


Welkom op mijn website! Mijn naam is Linda Battes en ik ben in augustus 2019 afgestudeerd als verzekeringsarts. Onlangs werd ik benoemd tot leefstijlprofessional van het jaar 2021 door Vereniging Arts en Leefstijl. Ook ben ik in het bezit van het leefstijlvignet.

Na mijn artsexamen in 2010 had ik niet direct de ambitie om verzekeringsarts te worden. Ik heb eerst promotieonderzoek gedaan binnen de afdeling cardiologie van het Erasmus MC. Dit heeft geresulteerd tot een mooi proefschrift met als titel “Microsimulation modeling for clinical decision making in patients with stable coronary artery disease”. Dit proefschrift heb ik verdedigd op 11 november 2014 en daarmee mijn doctoraat behaald. Ik ben een aantal maanden werkzaam geweest als arts-assistent cardiologie maar ik merkte al snel dat dit werk niet goed bij me paste. Vooral het werk op de afdeling vond ik erg interessant omdat je er de tijd kon nemen om naar de gehele patiënt te kijken en niet alleen naar de diagnose. Naast de lichamelijke problemen was er ook aandacht voor mentale en sociale factoren die het herstel mogelijk zouden kunnen belemmeren. Dit heeft me toen doen besluiten om een ander specialisme te kiezen en daar sta ik nog steeds volledig achter!

Ik vind het belangrijk om verder te kijken dan de klacht waarmee iemand komt en in te zoomen op de hulpvraag. Door samen te werken in een team met diverse professionals, zowel medisch als niet-medisch, kan gerichte begeleiding worden ingezet. Dat is de kracht van mijn aanpak.

Mijn visie

In de spreekkamer merk ik een toename van mensen die zich ziek melden met complexe problematiek. Dat kan gaan om lichamelijke klachten, mentale klachten, zorgen over sociale problemen en een combinatie hiervan. De klacht waarmee iemand komt hoeft niet per definitie hetzelfde te zijn als de onderliggende hulpvraag. In het geval van spanningsklachten en stress kunnen er lichamelijke klachten ontstaan, maar de lichamelijke klachten kunnen ook in stand worden gehouden door de spanningen. Als verzekeringsarts vraag ik naast de klachten waarmee iemand zich presenteert ook naar andere factoren (thuissituatie, opleidingen, verlies van werk, eenzaamheid, financiële situatie e.d.) waardoor ik een compleet beeld krijg van de gezondheid van de klant. Dit is essentieel om herstel belemmerende en herstel bevorderende factoren inzichtelijk te krijgen en een gedegen probleemanalyse en plan van aanpak te kunnen opstellen.

De huidige gezondheidszorg bestaat voornamelijk uit specialistische zorg, voor elke klacht is er een andere hulpverlener, waardoor mensen zich niet gehoord kunnen voelen. Regelmatig hebben mensen op diverse wachtlijsten gestaan, poliklinieken bezocht en zorgkosten gemaakt, maar aan het einde van de rit is er nog steeds geen antwoord op de hulpvraag. Door tijd te nemen voor de anamnese kunnen een hoop doorverwijzingen voorkomen worden, zo blijkt ook uit diverse pilots onder huisartsen waarbij de spreekuurtijd werd verlengd. Mensen zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun eigen kracht en dat is nou juist de sleutel tot herstel.

Mijn visie is: een aandachtsgerichte benadering, met focus op de hulpvraag, leidt tot inzicht en kracht om te beseffen dat we het niet alleen hoeven te doen.

Dienstenverlening

Achtergrond

UpHealth is een sociaal-medisch adviesbureau dat zich niet alleen richt op het individu maar ook op de omgeving om het probleem bij de bron aan te pakken. Uphealth heeft expertise op het gebied van stressgerelateerde klachten waardoor er sprake is van (dreigend) verzuim en waarvoor professionele hulp en begeleiding noodzakelijk is. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ruim 50% van het totaal aantal ziekmeldingen te maken heeft met stress. Dit kan komen door privéomstandigheden, werkgerelateerde problematiek of een combinatie hiervan. Hoe langer de klachten bestaan, hoe langer de weg naar herstel.

Een bedrijf kan alleen succesvol zijn met enthousiaste en gezonde medewerkers. De werkgever kan een belangrijke preventieve rol vervullen om te voorkomen dat werknemers uitvallen met stressklachten door werkgebonden factoren. Hierbij kan gedacht worden aan gestructureerde werkprocessen, bijvoorbeeld door erop toe te zien dat de werknemers pauze (kunnen) nemen en dat er een goede werksfeer is. Indien dit niet op orde is en de werkdruk loopt op, blijft het ziekteverzuim vaak niet beperkt tot een enkele medewerker. Daarnaast is de mate van sociale steun van belang voor het gevoel van veiligheid op de werkvloer. Een gevoel van verbondenheid met collega’s leidt vaak tot een hogere drempel van ziekmelding. Tevens biedt dit steun in het geval er sprake is van moeilijke privéomstandigheden en kan dit helpen om het herstel te bevorderen.

Wanneer er toch sprake is van verzuim door stressgerelateerde klachten kunnen de kosten voor een werkgever oplopen tot wel 400 euro per dag! Het gaat hier niet alleen om het doorbetalen van het loon maar ook de kosten van een vervanger, de arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie. Voor de werknemer is de afwezigheid uit het arbeidsproces ook nadelig. Er kan sprake zijn van schuldgevoelens, eenzaamheid door het gemis van collega’s en een gevoel van falen. De huidige wachttijden voor mentale ondersteuning in het curatieve circuit zijn weken tot maanden. In de praktijk betekent dit vaak dat de werknemer een toename van klachten kan ervaren die een negatieve invloed heeft op de duur van het herstel. Dit is een onwenselijke situatie en daarom biedt Uphealth professionele multidisciplinaire ondersteuning zonder wachttijden.

Werkwijze

Verzuim door stressgerelateerde klachten ontstaat niet plotseling. Acute stress kan in een paar fases overgaan in chronische stress indien hier niet tijdig op wordt geanticipeerd. Per fase is een andere aanpak nodig om verzuim te voorkomen, of indien er sprake is van verzuim, het herstel te bespoedigen.

Acute stress

Voorkomen is beter dan genezen! Uphealth heeft zowel medische expertise als expertise op het gebied van verandermanagement (lean six sigma). Werkgevers die problemen rondom verzuim bij de bron willen aanpakken zijn bij ons aan het goede adres. Er kan onder andere advies worden gegeven op het gebied van werkprocessen, communicatie op de werkvloer en/of leefstijlfactoren. Door naast individuele factoren ook in te zoomen op collectieve variabelen kan er naar een duurzame oplossing gezocht worden om het verzuimpercentage omlaag te krijgen. Uphealth biedt bedrijven diverse handvatten om een optimaal klimaat te bieden voor werknemers, zodat arbeid als medicijn kan dienen.

Chronische stress fase 1

Stress wordt vaak gezien als iets negatiefs, iets waar we vanaf moeten. Dit is niet helemaal waar want we hebben stress ook nodig om ’s ochtends uit bed te komen, naar ons werk of naar school te gaan. Daarnaast helpt het ons om te overleven bij direct gevaar. De hartslag gaat omhoog, de ademhaling wordt sneller en de mate van alertheid neemt toe. Het brein bepaalt uiteindelijk wat de beste actie is om te overleven: vechten of vluchten. Dit wordt binnen enkele seconden bepaald en dit is dus ook geen rationele keuze. Echter, als we te lang worden blootgesteld aan acute stressfactoren dan kan dit leiden tot mentale en fysieke klachten en dit brengt wel degelijk gezondheidsrisico’s met zich mee. Mensen kunnen in deze eerste chronische stress fase merken dat ze maagklachten krijgen, er kunnen slaapproblemen ontstaan en men kan zich voortdurend gejaagd voelen.

Chronische stress fase 2

Wanneer de klachten die zijn ontstaan in fase 1 niet tijdig worden gesignaleerd kunnen de klachten toenemen en daardoor kan het dagelijks functioneren verder worden belemmerd. Het lichaam raakt uitgeput en heeft meer behoefte aan beloning. Er ontstaan vermoeidheidsklachten, de concentratie neemt af en er kan sprake zijn van een toenemende behoefte aan ongezond voedsel, meer roken of toename van alcoholconsumptie. Er kunnen angstklachten ontstaan doordat men het gevoel heeft geen grip meer te hebben op hun lichamelijke klachten. Sommige mensen compenseren dit gevoel door controle uit te oefenen op andere zaken zoals (irreële) to-do lijstjes maken of obsessieve handelingen (voortdurend schoonmaken, extreem veel sporten e.d.). Ook kan men het idee hebben dat ze hun persoonlijkheid zijn kwijtgeraakt en nooit meer de bevlogenheid zullen terugkrijgen zoals dat was voor het ontstaan van de klachten. In deze fase kan men het werk vaak niet meer volhouden en volgt er veelal een ziekmelding.

Chronische stress fase 3

In de laatste fase is er sprake van uitputting en overheerst de vermoeidheid. Er kunnen gevoelens ontstaan van lusteloosheid, prikkelbaarheid en toegenomen angstklachten. Vaak geven mensen in deze fase aan dat ze vaker ziek zijn dan ze gewend zijn, omdat hun weerstand lager is door de chronische stress. Er kunnen depressieve gevoelens ontstaan en het lukt nauwelijks nog om activiteiten op te pakken. Indien er nog geen behandeling is opgestart is het belangrijk om dit alsnog te doen. Hoe langer men wacht met behandeling hoe langer de weg naar herstel duurt.

Preventie

Een toponderneming kan alleen groeien met een team van mensen die hun kerncompetenties optimaal kunnen inzetten. Een gezonde, ontspannen werkomgeving draagt bij aan creativiteit en het ontplooien van nieuwe ideeën. Wanneer er een disbalans dreigt te ontstaan tussen inspanning en ontspanning moet er tijdig actie ondernomen worden! Een disbalans ontstaat door een combinatie van individuele en collectieve variabelen, waaronder de werkprocessen en communicatie op de werkvloer. Beiden moeten worden aangepakt om nieuwe kracht op te doen op weg naar succes!

Workshop ‘Empower Yourself’

Deze workshop richt zich op het bevorderen van fysieke en mentale kracht van de individuele medewerker. De workshop wordt verzorgd door een zakelijk catwalk coach en een mental power coach. Tijdens de workshop worden zogenoemde power poses aangeleerd om middels houding je brein positief te beïnvloeden. Daarnaast worden er tools aangeleerd om je eigen cirkel van invloed te herkennen en optimaal te benutten.

Consulting

Door medische kennis te combineren met de lean six sigma methodiek wordt aan de werkgever advies gegeven om de individuele krachten te bundelen tot een topteam.

Verzuim

Personal Encouragement Traject

Wanneer er sprake is van verzuim, en er is intensieve begeleiding nodig, dan  kan een personal encouragement traject ingezet worden. Er wordt gebruik gemaakt van Positieve Gezondheid en inzichten vanuit de CSR-methode om snel en duurzaam tot herstel te komen.

Aan de hand van het intakegesprek worden de doelstellingen vastgesteld en een op maat gemaakt programma samengesteld. De duur van het traject verschilt daarom per persoon. Afhankelijk van de voortgang van de deelnemer wordt er bijgesteld waar nodig.

De trajecten vinden plaats in een sportschool waarmee wordt samengewerkt omdat een holistische aanpak het uitgangspunt is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het cognitieve vermogen verminderd is bij mensen met chronische stress en burn-out. Daarom wordt bewegen ingezet als middel om te leren ontspannen en weer vertrouwd te raken met het lichaam. Omdat er sprake kan zijn van een laag zelfbeeld zijn daar ook aparte modules voor ontwikkeld gericht op de doelgroep. De gesprekken en de beweegsessies vullen elkaar aan en bieden voldoende oefenruimte om met de theorie aan de slag te gaan. De deelnemer wordt gedurende het traject steeds meer gestimuleerd om eigen regie te nemen door actief om hulp te vragen. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek en rapportage voor zowel de deelnemer als de verwijzer (indien hier sprake van is).

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand e-mailadres of via het contactformulier. We staan voor u klaar!

Dr. Linda Battes

Leefstijl zonder grenzen…

Verzekeringsarts

Lean six sigma black belt

Neem contact op via:

Email : info@uphealth.nl