Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Diensten door Uphealth.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: de Diensten die Uphealth aanbiedt zijn multidisciplinaire begeleiding,  verzuimbegeleiding, ondersteuning en beweging voor Cliënten met stress of burn-out, en/of in het kader van re-integratie (in de breedste zin van het woord).

6. Cliënt: het Bedrijf of de Consument die Uphealth heeft aangesteld, projecten aan Uphealth heeft verleend voor Diensten die door Uphealth worden uitgevoerd, of waaraan Uphealth een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Cliënt en Uphealth, alsmede voorstellen van Uphealth voor Diensten die door Uphealth aan Cliënt worden verstrekt en die door Cliënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Uphealth waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Uphealth: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Cliënt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Uphealth, elke Overeenkomst tussen Uphealth en Cliënt en op elke dienst die door Uphealth wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Uphealth aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Uphealth is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.

5. De algemene voorwaarden van Cliënt zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Uphealth niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Uphealth gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Uphealth is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Uphealth het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cliënt om een voor Uphealth gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Uphealth zijn in beginsel indicatief en geven Cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van Uphealth heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Uphealth te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Uphealth heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Uphealth is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.

4. Elke Overeenkomst die met Uphealth wordt aangegaan of een project dat door Cliënt aan Uphealth wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Uphealth is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Cliënt zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Cliënt zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Uphealth met toestemming van Cliënt reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Cliënt ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Cliënten wordt aangegaan, is elke Cliënt afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Uphealth van Cliënt verkrijgt.

2. Zowel Cliënt als Uphealth kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Cliënt.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet voor zover Uphealth ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Cliënt zijnde een Consument de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Uphealth tegen het overeengekomen (uur)tarief.  Ingeval van een voortijdige beëindiging is Cliënt zijnde een Bedrijf de volledige kosten het programma of de dienstverlening verschuldigd van Uphealth.

5. Zowel Cliënt als Uphealth kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Uphealth nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Uphealth zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Uphealth staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Voordat Uphealth aanvangt met de Dienstverlening vindt een intakegesprek plaats, tenzij dit vooraf anders is overeengekomen. Cliënt dient Uphealth tijdens het gesprek alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn en met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Cliënt aandacht wenst. Aan de hand van de informatie worden de doelstelling vastgesteld en een op maat gemaakt programma samengesteld.

3. De Overeenkomst op basis waarvan Uphealth de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

4.  De door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Uphealth aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Uphealth heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

5. Bij de uitvoering van de Diensten is Uphealth niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Uphealth, is Cliënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

6. Uphealth is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Uphealth Cliënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Uphealth aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Uphealth of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, sprake is van vertraging heeft Uphealth recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Cliënt.

Artikel 7 – Verplichtingen Cliënt

1. Cliënt zal naar beste weten Uphealth voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die Uphealth voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft. Cliënt is verplicht om Uphealth de door haar verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst.

2. Uphealth is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Uphealth verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Uphealth voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Uphealth kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Uphealth gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Cliënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Uphealth.

Artikel 8 – Begeleiding en ondersteuning

1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst biedt Uphealth diverse diensten aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de Cliënt alsmede het stabiliseren van een situatie waarin de Cliënt zich bevindt.

2. De begeleiding en/of ondersteuning wordt verleend op basis van een op maat gemaakt programma en de daarop te behalen doelen voor de Cliënt. Van het programma kan in beginsel niet afgeweken worden, tenzij dit in het belang van de Cliënt is.

3. Cliënt is verplicht haar volledige samenwerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst. Cliënt dient Uphealth in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren en zorgt ervoor dat zij geen belemmering veroorzaakt ten aanzien van de veiligheid van Uphealth in de breedste zin van het woord, alsmede de arbeidsomstandigheden.

4. Uphealth kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Uphealth de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

5. Uphealth kan een belastbaarheidsonderzoek uitvoeren, waarin de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeid, re-integratie en participatie in kaart worden gebracht. Het onderzoek resulteert in een gericht re-integratieadvies en verslag. Indien Cliënt is doorverwezen door een arts zal het verslag omtrent de gezondheid en de behandeling van Cliënt enkel worden gedeeld met de verwijzende arts.

6. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Uphealth kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Cliënt. Cliënt staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

7. Cliënt zal Uphealth schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Cliënt aandacht wenst. De door Uphealth verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als binend advies.

8. Wanneer de Dienst plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt Uphealth ervoor dat het voor Cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende Dienst zal plaatsvinden. Indien de Dienst in een sportschool plaatsvindt dient Cliënt zich te allen tijde aan de huisregels van de sportschool te houden.

9. Indien Cliënt of Uphealth een gemaakte afspraak met betrekking tot een Dienst niet kan nakomen, dient deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, tenzij sprake is van een gegronde reden.

10. Cliënt wordt geïnformeerd indien er sprake is van een wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot een Dienst (bijvoorbeeld van datum, tijd, locatie).

11. Indien overeengekomen kan Uphealth een interventie verrichten. Onder een interventie wordt in elk geval verstaan het (vroeg)tijdig en adequaat ingrijpen bij gesignaleerde klachten die ten grondslag liggen aan het verzuim van een betrokkene. Een interventie vindt slechts plaats indien Cliënt hiertoe opdracht heeft gegeven en met instemming van de betrokkene. Uphealth geeft uitdrukkelijk  geen garanties over het slagen van een interventie.

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Uphealth is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Cliënt verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Uphealth, Uphealth een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Cliënt.

Artikel 10 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Uphealth voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten worden in rekening gebracht bij Cliënt tenzij deze kosten rechtstreeks door de zorgverzekering van Cliënt worden vergoed. Indien en voor zover mocht blijken dat dat één of meerdere betalingen niet vergoed worden door de zorgverzekering, is Cliënt verplicht om de vergoeding zelf te betalen. Het kan voorkomen dat Cliënt een eigen bijdrage of eigen risico dient te betalen.

3. Reiskosten en parkeerkosten ten behoeve van Cliënt, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Cliënt doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

4. Uphealth zal geen overige kosten betalen zoals kosten voor sportkleding.

5. Cliënt is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Cliënt door Uphealth ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Cliënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, is Uphealth gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Cliënt bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Cliënt niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Uphealth heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Uphealth er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Cliënt met de prijswijziging heeft ingestemd.

8. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

9. Uphealth is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

10. Cliënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Uphealth.

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Incassobeleid

1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Cliënt van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal Uphealth zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Uphealth meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Uphealth gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Uphealth de betrokkene hierover informeren.

2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Uphealth verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt Uphealth tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Uphealth op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. Uphealth heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Cliënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Uphealth gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Uphealth is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd.

3. Uphealth is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Cliënt verplicht om Uphealth te vergoeden voor elk financieel verlies dat Uphealth lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Cliënt.

Artikel 14 – Overmacht

1. Uphealth is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Uphealth wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Uphealth, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt of diens derden aan Uphealth zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Uphealth of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Uphealth buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. Uphealth is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Uphealth alleen geacht te bestaan indien Uphealth dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Uphealth, is Uphealth uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Cliënt Uphealth binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Uphealth deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Uphealth in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door Uphealth leidt tot aansprakelijkheid van Uphealth, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Uphealth. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Uphealth sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Uphealth is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Cliënt vrijwaart Uphealth voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Cliënt aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Uphealth geleverde Diensten, tenzij Cliënt kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Uphealth.

6. Ook is Uphealth niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door deelname een beweegsessie. Elke deelname van Cliënt vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een beweegsessie.

7. Enige door Uphealth opgeleverde adviezen, op basis van door Cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Uphealth.

8. De inhoud van het opgeleverde advies van Uphealth is niet bindend en slechts adviserend van aard. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Uphealth opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Cliënt. Cliënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Uphealth. Uphealth is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

9. Cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het te voeren arbo- en verzuimbeleid, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van diens werknemers en is dientengevolge aansprakelijk voor de door het UWV (en/of andere instanties welke bevoegd zijn controles uit te voeren) geconstateerde gebreken en de opgelegde sancties ten gevolge daarvan. Voor zover de schade voortvloeit uit een door het UWV genomen besluit waardoor Cliënt meer of langer dan noodzakelijk aan een werknemer, loon verschuldigd is, is de schade gemaximeerd tot het loon dat Cliënt op grond van art. 7:629 BW aan werknemer verschuldigd is.

10. De Cliënt zijnde een werkgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het te voeren arbo- en verzuimbeleid, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van diens werknemers en is dientengevolge (mede) aansprakelijk voor de door het UWV (en/of andere instanties welke bevoegd zijn controles uit te voeren) geconstateerde gebreken en de opgelegde sancties ten gevolge daarvan. Voor zover de schade voortvloeit uit een door het UWV genomen besluit waardoor de Cliënt meer of langer dan noodzakelijk aan een werknemer, loon verschuldigd is, is de schade van Uphealth te allen tijde gemaximeerd tot het loon dat de Cliënt op grond van art. 7:629 BW aan de werknemer verschuldigd is.

11. Uphealth is niet aansprakelijk indien het  (medische) dossier wordt overgedragen aan een andere arboarts. De schade ten gevolge van de overdracht is uitgesloten van de aansprakelijkheid van Uphealth.

12. Indien door of namens Cliënt een derde of diens werknemer wordt ingeschakeld, is Uphealth nimmer aansprakelijk voor het handelen en de adviezen van de werknemer van Cliënt of een door hem ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van voornoemde personen in het eigen advies van Uphealth. Indien Uphealth op basis van het eerder opgestelde advies doorwerkt, en derhalve doorwerkfouten maakt, is Uphealth hiervoor niet aansprakelijk. Doorwerkfouten komen voor rekening en risico van Cliënt, tenzij Uphealth hiervan op de hoogte was en Cliënt hierover geïnformeerd heeft

13. Indien door of namens Cliënt een derde wordt ingeschakeld, is Uphealth nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Cliënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Cliënt ingeschakelde derde in Uphealth haar eigen advies.

14. Uphealth staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Uphealth verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

15. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van Uphealth vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Uphealth binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Uphealth.

Artikel 16 – Geheimhouding

1. Uphealth en Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Cliënt aan Uphealth bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Uphealth is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Uphealth opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Cliënt. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Uphealth steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Cliënt verstrekt.

3. Indien Uphealth op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Uphealth zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Uphealth niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Cliënt geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Uphealth aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Uphealth vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Cliënt zal Uphealth vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Uphealth is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Uphealth en Cliënt ook de door hen in te schakelen derden op.

6. In geval van het (medisch) beroepsgeheim, wordt te allen tijde gehandeld conform het beroepsgeheim

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Uphealth waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Uphealth en worden niet overgedragen aan Cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Uphealth worden overgedragen aan Cliënt, is Uphealth gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Cliënt. Een dergelijke vergoeding dient door Cliënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Cliënt verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Uphealth rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uphealth. Indien Cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in door Uphealth opgeleverde zaken, dient Uphealth expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Cliënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Uphealth rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Uphealth verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Uphealth zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Cliënt vrijwaart Uphealth van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Cliënt vrijwaart Uphealth voor alle aanspraken van Cliënt en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Cliënt, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van eventuele opgelegde boetes vanuit het UWV of andere daartoe bevoegde instantie ten gevolge van het door Cliënt niet of niet juist c.q. volledig naleven van de op haar rustende wettelijke verplichtingen.

4. Cliënt vrijwaart Uphealth voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Cliënt, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Cliënt verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Cliënt jegens derde(n).

5. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Uphealth verstrekt, garandeert Cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van Uphealth of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@uphealth.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Uphealth de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Uphealth zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Uphealth en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

2. Uphealth heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Uphealth en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.